Годишник Телекомуникации

57

По време на Международната седмица на свободния достъп до научна информация 21-27 октомври 2019 г. ще бъдат представени изданията на Нов български университет, включени в портал „New Bulgarian University Academic Journals Portal“, използващ платформа с отворен код „Open Journal Systems“.

„Годишник Телекомуникации“ с ISSN 2534-854X е електронно научно издание в различните области от сферата на информационните и комуникационни технологии с цел осигуряване на научна продукция и цитируемост на своите автори. Издава се от 2014 г. В България има различни университетски издания в тази сфера, както и издания на различни специализирани професионални организации. Настоящото издание включва ръкописи на български език, но с цел по-широкото популяризиране и отчитане на интересите на по-широк кръг научни работници, се приемат ръкописи и на английски и руски език. Редакционната колегия и бордът на рецензентите са съставени от признати учени в различните области на информационните и комуникационни технологии. В раздел „Издателска политика“ са описани целите и задачите на изданието, прилаганите политики при свободното изпращане на ръкописи, както и особеностите на процеса на рецензиране. Предвидено е рецензиране (type Blind Peer Review) на получените ръкописи и определяне на тяхната научна и инженерно-техническа стойност от двама хабилитирани рецензенти с научна степен (определени от редакционната колегия), част от създадения борд на рецензентите, с цел издаването на стойностни публикации. Предметната сфера е насочена към различните области на информационните и комуникационни технологии (като обхваща също така и близки области, свързани с основното направление): компютърни и комуникационни мрежи, мобилни комуникации, оптични комуникации, радиотехника, радиорелейни и сателитни комуникации, електроника, електротехника и автоматика, моделиране на процеси и системи и компютърни симулации, програмиране, програмируеми логически схеми и контролери, микропроцесорна техника, електронна схемотехника, обучение, проектиране на елементи, изделия и системи, сигурност и надеждност в компютърната техника и комуникациите и др.

Портал „New Bulgarian University Academic Journals Portal“ е достъпен от началната страница на сайта на НБУ, в сектор Център за книгата, като връзката е „Електронни периодични издания на НБУ“. Всички издания в него се индексират на латиница (преобладаващо на английски език) до ниво автор и заглавие на отделна статия. Системата предлага едновременно търсене във всички периодични издания по автор или ключови думи в заглавието и резюмето. Информация за изданията на български език ще е достъпна, както и досега в страниците на съответните департаменти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име