Библиотечни колекции: „Дипломни тези и дисертации“

44

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на Нов български университет, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления.

Колекция „Дипломни тези и дисертации“ събира и съхранява защитени дипломни тези за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, както и дисертации за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Всички дипломни тези и дисертации, които библиотеката притежава, са описани в библиотечния каталог.

Колекцията се ползва на място в библиотеката в Зала за работа с електронни информационни ресурси.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име